| 2018-04-11

Rodzaje konfliktów, które mogą pojawić się w firmie

Rodzaje konfliktów, które mogą pojawić się w firmie

Konflikt jest zjawiskiem naturalnym, pojawiającym się nawet w dobrze funkcjonujących firmach. Dochodzi do niego zazwyczaj tam, gdzie strony dążą do odmiennych, czasem sprzecznych lub niezgodnych celów. Zdarza się również tak, że przyczyn konfliktu nie jest realna różnica zdań, a samo wyobrażenie stron o wrogim nastawieniu adwersarza. Ustalenie rodzaju konfliktu i diagnoza jego przyczyn jest podstawowym elementem, niezbędnym w wypracowaniu rozwiązania. W tym tekście przedstawiamy różne rodzaje konfliktów, z którymi można się spotkać w organizacjach.
 

Typy konfliktów ze względu na ich przedmiot

Podstawowy podział konfliktów ze względu na ich przedmiot wyróżnia konflikty rzeczowe i emocjonalne. Te pierwsze dotyczą ściśle określonych spraw i różnicy zdań co do sposobu rozwiązania konkretnych problemów. Łatwo tutaj określić przedmiot sporu, a rozwiązanie skupia się na odpowiednim podziale dóbr lub przeprowadzeniu zmian w działaniu organizacji.

Konflikty emocjonalne dotyczą napięć i frustracji spowodowanych negatywnymi postawami w kontaktach międzyludzkich. Przedmiotem sporu może więc być wzajemna wrogość i antypatia, a rozwiązanie jest o wiele trudniejsze do znalezienia niż w konfliktach rzeczowych. Przyjmuje się, że najlepszą strategią jest w tym przypadku prewencja, czyli tworzenie takiej atmosfery, która przeciwdziałać będzie powstawaniu osobistych animozji.

 

Przyczyny konfliktów

Konflikty możemy podzielić również ze względu na ich przyczyny. Wyróżniamy więc konflikty interesów spowodowane współzawodnictwem o zasoby lub odmiennymi potrzebami stron. Zarzewiem konfliktu jest sytuacja, w której jedna ze stron zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiej. Spory powstają na linii finansów, spraw proceduralnych oraz potrzeb psychologicznych.

Drugim rodzajem jest konflikt strukturalny, który wynika z ograniczeń zewnętrznych, utrudniających porozumienie stron. Do głównych przyczyn powstawania sporów na tej linii zaliczamy strukturę organizacyjną, brak uprawnień, deficyt dóbr czy brak czasu na wykonanie zadań.

Kolejnym rodzajem jest konflikt relacji, który pojawia się w konsekwencji działania silnych emocji, stereotypów, niezrozumienia, błędów komunikacyjnych i percepcyjnych czy zachowań odwetowych. Ciężko w tym przypadku ustalić obiektywne przyczyny powstania konfliktu, a sam spór może być bardzo destrukcyjny.

Konflikt wartości powodowany jest różnicami w systemie wartości stron. O ile sama różnica nie musi prowadzić do konfliktu, o tyle jej silne eksponowanie przy braku tolerancji z drugiej strony niechybnie taki konflikt uwolni.

Ostatnim rodzajem konfliktów ze względu na ich przyczynę są konflikty danych. Ich sednem jest niedoinformowanie lub błędne informacje, prowadzące do wyciągnięcia odmiennych wniosków przez strony. Ogromna większośc sporów na tym polu sprowadza się do nieprawidłowej komunikacji i nieumiejętności porozumienia się adwersarzy.

 

Zasięg sytuacji konfliktowych

Ostatni podział dotyczy zasięgu sytuacji konfliktowych. Wyróżniamy tu konflikty między grupami, jednostkami oraz konflikty wewnętrze (intrapersonalne).

Konflikty między grupami pracowniczymi powstają w wyniku rozbieżności interesów, celów czy sposobów rozwiązywania problemów między poszczególnymi grupami, które muszą ze sobą współpracować.

Konflikty między jednostkami często są wynikiem różnic osobowości, jednak przeważnie dotyczą zaburzeń w relacjach między poszczególnymi pracownikami, wynikających z pełnienia odmiennych ról lub z personalizacji antagonizmów. Mówiąc prościej, zarzewiem tych konfliktów są zazwyczaj negatywne przekonania i postawy wobec drugiej osoby.

Ostatni rodzaj to konflikty intrapersonalne dotyczące wewnętrznych sprzeczności w funkcjonowaniu jednostki. Pojawiają się one, kiedy pracownik nie ma jasno określonych obowiązków i nie wie, co ma robić, kiedy przydzielone mu zadania są ze sobą sprzeczne lub kiedy stawiane przez pracodawcę oczekiwania przekraczają możliwości pracownika. Nie ma przy tym różnicy, czy pracownik rzeczywiście nie posiada potrzebnych kompetencji, czy jedynie sam tak uważa.

 

Prawidłowa identyfikacja typu konfliktu ze względu na jego przedmiot, przyczyny i zasięg jest niezbędnym elementem budowania strategii jego rozwiązania. Każdy menadżer, jako osoba odpowiedzialna za zespół, powinien znać przedstawione tu klasyfikacje, aby skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi i opracowywać rozwiązania korzystne dla zwaśnionych stron, jak i całej organizacji.

Autor:
Autor:

krzysztof.klosinski@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Pułapki zmniejszające produktywność Twojego zespołu
2018-06-27
3 sposoby na narzekających pracowników
2018-05-15
Jak znaleźć i utrzymać talenty w organizacji?
2018-02-28
Relacje w organizacji. Podręcznik menadżera, pod red. Ilony Świątek-Barylski ...
2018-02-28

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej